Турция

Сравнение товаров (0)


История Турецкой Республики с 1918 года до наших дней
Автор: Еремеев Д.Е.

История Турецкой Республики с 1918 года до наших дней

В книге изложено развитие Турции от провозглашения республики до сегодняшнего дня.Книга рассчитана на читателей, интересующихся проблемами востоковедения, а также может служить учебным пособием для студентов-туркологов...................! Информация от магазина: в книге нередко встречаются опечатки (недоработка редакторов),но сам автор - известный ученый-тюрколог, д.и.н., профессор,вот его заслуги: https://istina.msu.ru/profile/Dmitry.Yeremeyev/..

1215грн.

Ататюрк. Біографія мислителя
Автор: Ганіоглу М.Ш.

Ататюрк. Біографія мислителя

Книжка відкриває походження ідей Мустафи Кемаля Ататюрка (1881–1938), на яких повстали Турецька Республіка та сучасна турецька нація. Деякі з цих ідей були зумовлені подіями дитинства та навчання, а далі військовою кар’єрою та політичною діяльністю.Інші з’явилися під впливом реформ, воєн, повстань і революцій у шестисотлітній Османській імперії, що невпинно хиріла. Значну увагу автор приділяє книжкам та журналам, європейським і турецьким, з яких Мустафа Кемаль засвоїв популярні на Заході, хоч і вельми сумнівні та утопічні теорії кінця ХІХ – початку ХХ ст., зокрема, вульгарний матеріалізм, моральний дарвінізм, позитивізм, націоналізм, расову антропологію, авторитаризм.У дослідженні також наведено галерею осіб, з якими Ататюрк ділився задумами або, навпаки, сперечався, від яких навчався, кого використовував. У підсумку Ататюрк постає не творцем оригінальних ідей, а політиком, який спромігся втілити утопічні проекти маргінальних західноєвропейських інтелектуалів свого часу.Вдумливому українському читачеві з європейськими амбіціями ця книжка дасть унікальну можливість помислити, чому Туреччина майже через століття узятого Ататюрком курсу ще й досі стоїть на порозі західної цивілізації...

251грн.

Туреччина: Від Імперії до Республіки (1914-1945)
Автор: Міщенко О.П.

Туреччина: Від Імперії до Республіки (1914-1945)

Досліджено розвиток політико-правової системи Туреччини в різні історичні періоди її існування. Розкрито специфіку процесу побудови нової держави - Турецької республіки, заснованої на зміну Османській імперії. На підставі дослідження маловідомих матеріалів з архівів Туреччини висвітлено період зародження національно-визвольного руху в Анатолії, науково обгрунтовано визначальну роль конгресів місцевих організацій захисту прав населення у становленні політико-правової системи сучасної держави. З'ясовано еволюційний характер конституційного розвитку республіканської Туреччини, проаналізовано процес підготовки та формування системи законодавства турецької держави. Охарактеризовано внутрішньополітичну боротьбу в країні, процес знищення політичної опозиції, запровадження однопартійного режиму правлячої Народно-республіканської партії..

703грн.

Османська імперія. Класична доба. 1300-1600.
Автор: Іналджік Г

Османська імперія. Класична доба. 1300-1600.

Це перше українське видання книги, що вже стала класичною працею про османську цивілізацію, а її автор - професор Чікагського унівсрситу Піліль Іналджик, здобув визнання як найбільший авторитет в галузі османістики. В ній показується, як за короткий час маленьке прикордонне князівство перетворилося на світову потугу, лідера ісламського світу. Розкриваються рушійні сили османського піднесення. Османська династія, Палац, центральна і провінційна адміністрація, правлячі класи, військо, право, судочинство, релігійні інститути, селянство та сільське господарство, міжнародна торгівля, ремісничі цехи, освіта, інтелектуальне життя, духовність та культура - ось ті проблеми, які розглядаються в цій книзі. Певну увагу приділено також Північному Причорномор'ю, що пропонує українському читачеві ширшу перспективу історії України..

615грн.

Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в 15-16 вв. Главные тенденции политических взаимоотношений
Автор: Греков И\ред.

Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в 15-16 вв. Главные тенденции политических взаимоотношений

В книге исследуются главные тенденции политических взаимоотношений Османской империи со странами Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в XV—XVI вв., в ту историческую эпоху, когда утверждалась новая политическая карта данного региона; освещается политическая, идеологическая и культурная жизнь данной части Европы в XV—XVI вв.ОГЛАВЛЕНИЕВВЕДЕНИЕГлава 1СТАНОВЛЕНИЕ ОСМАНСКОГО ГОСУДАРСТВА И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОСМАНСКОГО ФЕОДАЛИЗМАГлава 2ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА В СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИГлава 3НАРОДЫ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIV—XV вв.Глава 4ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ И СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В 50—70-е ГОДЫ XV в.Глава 5ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ, КРЫМ И СТРАНЫ ВОСТОЧНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ В КОНЦЕ XV в.Глава 6КОРОЛЕВСТВО ВЕНГРИЯ И ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ (XV — ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ XVI в.)Глава 7ОТНОШЕНИЯ ДУНАЙСКИХ КНЯЖЕСТВ С ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИЕЙ В КОНЦЕ XV — НАЧАЛЕ XVI в.Глава 8ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ, КРЫМ И СТРАНЫ ВОСТОЧНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVI в.Глава 9ПОРТА, КРЫМ И ПОЛИТИКА СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XVI в.Глава 10ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДУНАЙСКИХ КНЯЖЕСТВ С ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИЕЙ В XVI в.Глава 11ГАБСБУРГИ, ВЕНГРИЯ, ТРАНСИЛЬВАНСКОЕ КНЯЖЕСТВО И ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ В XVI в.Глава 12ТЕРРИТОРИИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ ПОД ВЛАСТЬЮ ОСМАНОВГлава 13ПРОБЛЕМЫ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЫ ПРОТИВ ОСМАНСКОЙ ЭКСПАНСИИ В ЛИТЕРАТУРЕ И ПУБЛИЦИСТИКЕ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ (КОНЕЦ XV-XVI В.)Глава 14ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ, КРЫМ И СТРАНЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В 50-70-е ГОДЫ XVI в.ЗАКЛЮЧЕНИЕСПИСОК СОКРАЩЕНИЙУКАЗАТЕЛЬ ИМЕН..

502грн.

Турецкий сборник: история, экономика, литература, язык.
Автор:

Турецкий сборник: история, экономика, литература, язык.

Настоящий сборник имеет целью подвести краткий итог тому, что было сделано советской туркологией за сорок лет в области изучения истории, экономики и географии Турции...

100грн.

История происхождения законов янычарского корпуса (Мебде-и Канун-и Йеничери Оджалы Тарихи)
Автор:

История происхождения законов янычарского корпуса (Мебде-и Канун-и Йеничери Оджалы Тарихи)

Настоящая работа ставит своей целью перевод и обзорное исследование одного из ценных источников по данной теме — трактата Мебде-и канун-и йеничери оджагы тарихи. Речь идет о турецком сочинении начала XVII в., представленном рукописью из собрания ИВ АН СССР (шифр —А 249). Сочинение известно по описанию тюркских рукописей Института народов Азии (ныне ИВ АН СССР) под названием Мебде-и канун-и йеничери оджагы, не совсем точно переданном е заголовке описания его составителями; оно посвящено истории и организации янычарского корпуса. Название сочинения не является авторским. Оно приведено на титульном листе рукописи, по всей видимости ее владельцем, в следующем виде: Мебде-и канун-и йеничери оджагы тарихи («История происхождения законов янычарского корпуса»). На том же титульном листе приведено и другое название, кем-то (возможно, одним из владельцев рукописи, хорошо ознакомившимся с ее содержанием) зачеркнутое: Йеничери оджагынын султан Ахмед-хан хазретлеринин кануннамеси («Законоуложение Его Величества султана Ахмед-хана относительно янычарского корпуса»). Здесь же имеются краткие записи различного содержания, свидетельствующие о том, что рукипись побывала в руках нескольких владельцев. Среди этих записей есть и такая: Perovsky, 1861. Она указывает на то, что рукопись принадлежала видному русскому государственному деятелю Л. А. Перовскому, известному собирателю восточных древностей...

1512грн.

Краткая история Турции
Автор: Стоун Н

Краткая история Турции

От нищих кочевников сельджуков – к блистательной Османской империи, завоевавшей всю Южную и часть Центральной Европы и весь исламский Восток, потом к медленной гибели империи, и, наконец, к процветающему, современному государству, гармонично сочетающему в себе черты Запада и Востока, – такова история Турции.Как же удалось Турции оправиться после позорного поражения в Первой мировой войне, в результате которого она лишилась всех своих земель на Ближнем Востоке и арабских территориях?Как удалось избежать конфликта между исламскими традициями и проевропейским, прозападным правительством?..

615грн.

Русско-турецкая война 1877-1878
Автор: Ростунов И.И./ред

Русско-турецкая война 1877-1878

Книга с позиций марксистско-ленинской методологии освещает историю русско-турецкой войны 1877—1878 гг. В ней дан анализ причин и характера войны, рассмотрен ход вооруженной борьбы, показана решающая роль русской армии в освобождении балканских стран от оттоманского ига. Большое внимание уделено боевому содружеству и братской солидарности русского народа и народов Балкан...

315грн.

История Турции. XX век.
Автор: Киреев Н.Г.

История Турции. XX век.

В монографии кратко изложена история возникновения и развития турецкого государства до начала XX века, подробно проанализированы основные этапы развития Турции в XX веке - от младотурецкого движения до прихода к власти правительства "умеренного ислама" вначале XXI века. Книга рассчитана на широкий круг читателей. Может быть использована для преподавания в вузах курсов всеобщей истории и новейшей истории Востока...

1615грн.

Египет в канун экспедиции Бонапарта (1776-1798)
Автор: ал-Джабарти

Египет в канун экспедиции Бонапарта (1776-1798)

Второй том перевода хроники египетского историка рубежа XVIII - XIX вв. ал-Джабарти содержит описание событий в стране в канун экспедиции Бонапарта и представляет собой значительный источник сведений о политической, экономической и общественной жизни в Египте, входившем в состав Османской империи. ..

615грн.

Показаны с 1 по 11 из 11 (1 страниц)